Op weg naar een sociaal, zeker en houdbaar stelsel van sociale zekerheid

In opdracht van Curaçao en Nederland onderzochten Economisch Bureau Amsterdam (EBA), SEO Economisch Onderzoek (SEO), De Beleidsonderzoekers en IndigoBlue het socialezekerheidsstelsel van Curaçao. Uit de onderzoeken kwamen een aantal voorstellen. In het vijfde deelrapport worden de verbetervoorstellen die prioriteit krijgen voor de korte, middellange en lange termijn samengevat en gepresenteerd. De voorstellen zijn gericht op minder armoede, meer inkomenszekerheid en betere betaalbaarheid.

Beeld: ©Tijdelijke Werkorganisatie

Uitdagingen

Het huidige sociale zekerheidsstelsel van Curaçao is op belangrijke onderdelen ontoereikend. Door vergrijzing en migratie zal een aantal problemen verergeren als er geen maatregelen worden getroffen:

  • Er is onvoldoende inkomensondersteuning voor mensen die hun baan verliezen of afhankelijk zijn van alleen bijstand of AOV;
  • Mensen worden onvoldoende begeleid en gestimuleerd van uitkering naar werk;
  • Door de hoge werkloosheid en vergrijzing zijn steeds meer mensen afhankelijk van het socialezekerheidsstelsel;
  • Het socialezekerheidsstelsel is in zijn huidige vorm financieel niet houdbaar; de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft onvoldoende inkomsten om ook in de toekomst de uitkeringen te kunnen betalen.

Doelstellingen

Om deze problemen op korte termijn het hoofd te bieden, hebben de onderzoekers een aantal voorstellen gedaan:

  • Minder armoede;
  • Meer mensen aan het werk;
  • Meer inkomenszekerheid;
  • Bevordering van duurzame economische groei;
  • Betaalbaarheid nu en in de toekomst.

Voorstellen die prioriteit krijgen

De komende periode worden de voorstellen bestudeerd door de Regering van Curaçao en door de sociale partners.