Werkwijze TWO

Landspakket

Nederland heeft met zowel Aruba, Curaçao als Sint Maarten een onderlinge regeling voor het uitvoeren van het landspakket ondertekend. Daardoor is het mogelijk om een breed palet aan hervormingen en investeringen te realiseren. Deze moeten bijdragen aan de weerbaarheid en veerkracht van economie en samenleving. Een economie en samenleving ook die beter bestand is tegen crises, met nieuwe kansen voor burgers en bedrijven.

In het landspakket zijn maatregelen opgenomen op de volgende gebieden:

  • Financieel beheer
  • Kosten en effectiviteit van de publieke sector
  • Belastingen
  • Financiële sector
  • Economie
  • Zorg
  • Onderwijs
  • Versterken van de rechtsstaat

De regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben elk een onderlinge regeling getekend met Nederland. Het is een overeenkomst die de regeringen van ArubaCuraçao, en Sint Maarten binden aan de uitvoering van de maatregelen in de landspakketten.

Uitvoeringsagenda

De thema’s en maatregelen in de landspakketten worden periodiek per land uitgewerkt in Uitvoeringsagenda’s. In de Uitvoeringsagenda wordt vastgelegd welke stappen genomen gaan worden om de hervormingen en investeringen te realiseren. In de Uitvoeringsagenda zijn prioriteiten gesteld en de acties zijn zo concreet mogelijk benoemd. Het gaat om acties die passen bij de lokale situatie. Er is een stapsgewijze aanpak en een duidelijke fasering. De Uitvoeringsagenda is niet vrijblijvend. Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland hebben zich eraan gecommitteerd om de stappen te zetten die worden afgesproken. De uitvoeringsagenda wordt door de minister van Algemene Zaken van een land en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezamenlijk vastgesteld. 

De Uitvoeringsagenda is een levend document. Elke stap die de komende tijd gezet wordt, draagt bij aan de stappen die volgen. Daarom wordt de agenda regelmatig bijgewerkt en zal daarmee steeds concreter worden. Op de pagina Uitvoeringsagenda's en Uitvoeringsrapportages wordt de laatste versie bijgehouden.

Plannen van aanpak

De uitvoeringsagenda’s worden weer verder uitgewerkt door de landen in plannen van aanpak. In een plan van aanpak dienen de kaders te worden gerespecteerd die in het landspakket en de uitvoeringsagenda zijn neergelegd. Men treft er een concrete uitwerking aan van de verschillende projecten, programma’s en maatregelen in mijlpalen, kritische prestatie-indicatoren, begroting en een risicoparagraaf. Ook afspraken over hoe de samenwerking tussen de landen op betreffende maatregelen precies wordt vormgegeven en welke ondersteuning vanuit Nederland wordt geleverd, worden vastgelegd in het plan van aanpak.

Lees de samenvattingen van de plannen van aanpak van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Uitvoeringsrapportage

Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland monitoren gezamenlijk de voortgang van de uitvoering van de Uitvoeringsagenda’s. De afspraken over resultaten in een Uitvoeringsagenda vormen de basis waarop de voortgang beoordeeld wordt. Als blijkt dat overeengekomen mijlpalen niet gehaald kunnen worden, kan gezocht worden naar oplossingen hiervoor – zoals extra ondersteuning vanuit Nederland. De monitoringsinformatie komt terecht in de Uitvoeringsrapportage. Deze wordt, net als de Uitvoeringsagenda, periodiek opgeleverd. Op de pagina Uitvoeringsrapportages wordt de laatste versie bijgehouden.